Έξωση ενοικιαστή

Εδώ και χρόνια γινόταν προσπάθεια για να εξευρεθεί τρόπος ένας ιδιοκτήτης ακινήτου να είναι σε θέση να προβεί σε έξωση ενός ενοικιαστή ο οποίος καθυστερεί την καταβολή του ενοικίου. Το μέχρι σήμερα σκηνικό είναι πολύ-λίγο γνωστό, ένας ενοικιαστής διέμενε ή χρησιμοποιούσε ένα ακίνητο, δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ενοίκιο και εκμεταλλευόμενος τη νομοθεσία παρέμενε κάποια χρόνια στο ακίνητο και όταν επιτέλους ο ιδιοκτήτης κατόρθωνε να εκδιώξει τον ενοικιαστή, η ζημιά η οποία επωμιζόταν ήταν πολύ μεγάλη.

Στις 31/1/2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ ο Ν.3(Ι)/2020 με τον οποίο τροποποιείται ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος 23/1983.

Η σημαντικότητα του νόμου έγκειται στο γεγονός ότι το βάρος απόδειξης πληρωμής του ενοικίου βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ενοικιαστή καθώς για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο, θα πρέπει να επισυνάψει στην απάντησή του είτε καταβολή του οφειλόμενου ποσού στο λογιστήριο του Δικαστηρίου είτε απόδειξη από τον ιδιοκτήτη είτε απόδειξη πληρωμής προς όφελος του ιδιοκτήτη.  Ο ενοικιαστής θα πρέπει εντός 14 ημερών από τη λήψη της αίτησης έξωσης να καταχωρήσει την απάντησή του. Ο γραμματέας του Δικαστηρίου θα πρέπει εντός 3 ημερών από την καταχώρηση της απάντησης από τον ενοικιαστή να τη θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου προς έγκριση ή απόρριψη της απάντησης. Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε έφεση.

Στην περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι οφείλονται ενοίκια και εκδίδεται διάταγμα έξωσης, η συμμόρφωση με το τέτοιο διάταγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 90 ημερών και ο ακριβής χρόνος καθορίζεται από το Δικαστήριο.

Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι τι γίνεται με τα μέχρι σήμερα οφειλόμενα ενοίκια; Ο νομοθέτης προνόησε και καθόρισε μεταβατική διάταξη με την οποία όρισε ότι ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται για τις υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του νόμου ή οφειλόμενα ενοίκια μέχρι την έναρξη ισχύος του, ήτοι την 31η Ιανουαρίου 2020. Υπάρχει όμως επιφύλαξη στην πρόνοια αυτή και αφορά τα καθυστερημένα ενοίκια τα οποία θα πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών, ήτοι μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2021, αν δεν εξοφληθούν θα τυγχάνει εφαρμογής η νέα νομοθεσία.

Από τη μεταβατική διάταξη του τροποποιητικού νόμου, ενδεχομένως να προξενηθεί εύλογα μια σύγχυση για τα οφειλόμενα ενοίκια μέχρι την 31/1/2020 και κατά πόσο ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει με δικαστικά μέτρα ή αν υπάρχει περίοδος χάριτος 12 μηνών για τα ενοίκια μέχρι 31/1/2020. Επιπλέον ένα ακόμη ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ελέγχει είναι η δυνατότητα δευτεροβάθμιου ελέγχου της οποιασδήποτε απόφασης.

*Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής.

Κυριάκος Ορφανίδης

Share this post