Φορολογικές ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις μέχρι το τέλος του 2022

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα 25 Νοεμβρίου 2021 την παράταση της ισχύος των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για τις αναδιαρθρώσεις δανείων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.Οι
φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα που παραχωρούνται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:
➢Μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.
➢Μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.
➢Μη καταβολή τελών μεταβίβασης, στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματιτου δανειστή.
➢Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.
➢Μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου από τον δανειολήπτη στον δανειστή.
➢Εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου

Share this post