Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει νομική συμβουλή για όλα τα ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου συμπεριλαμβανομένων:

  • Συμβάσεων Εργασίας, πολιτικές και διαδικασίες
  • Ζητήματα εργοδότησης, μεταβίβαση επιχειρήσεων και οικονομικών οντοτήτων,
  • Πλεονασμός και τερματισμό της εργοδότησης
  • Αντιπροσώπευση από Συντεχνίες
  • Ίσες ευκαιρίες και απαγόρευση διακρίσεων

Share this post