Επαγωγή όρκου

Εισαγωγή

Η επαγωγή όρκου είναι παρόμοια με αυτό που κάνει ένας μάρτυρας στο Δικαστήριο, όταν το πρόσωπο αυτό ορκίζεται ότι θα πει την αλήθεια.

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που προβλέπονται για την επαγωγή όρκου, οι οποίοι διέπονται από τον πρόσφατο Νόμο 14(Ι)/2021. 

Ο δικηγόρος σας απαγορεύεται από το νόμο να ορκιστεί εκ μέρους σας. Πρέπει να απευθυνθείτε στον Πρωτοκολλητή ή σε έναν δικηγόρο σε άλλη εταιρεία. Ένας Πρωτοκολλητής είναι πρόσωπο που έχει οριστεί ειδικά από τα δικαστήρια για να είναι διαθέσιμο για άτομα που θέλουν να επαγάγουν όρκο ή να ορκιστούν  ενώπιον του . Ορκίζεστε ενώπιον Πρωτοκολλητή ή του Δικηγόρου. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι ορκίζεστε, χωρίς να επηρεάζεστε από κάποιο άλλο πρόσωπο.

Δύναται να προβείτε σε όρκο ή ένορκη δήλωση ενώπιον «Δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη, ο οποίος κατόπιν αιτήματος του, που υποβάλλεται συνοδευόμενο με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εγκρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο και εγγράφεται στο Μητρώο Δικηγόρων που Επάγουν Όρκο:

Νοείται ότι δικηγόρος ενώπιον του οποίου δίδεται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή ενώπιον του οποίου καταρτίζεται κάθε τέτοιο έγγραφο δεν δύναται να αποδεχτεί τέτοιο όρκο, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, εάν ο ίδιος ή άλλος δικηγόρος στο ίδιο γραφείο εκπροσωπεί είτε το πρόσωπο που προτίθεται να προβεί στον όρκο ή άλλο πρόσωπο που είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτή ή με το θέμα για το οποίο επάγεται όρκος, ή όταν αυτός έχει συμφέρον από την υπόθεση, ή είναι συγγενής οποιουδήποτε των πιο πάνω προσώπων μέχρι τρίτου βαθμού.

Βασιζόμενοι στις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, (14(Ι)/2021) , οι δικηγόροι δύνανται να επάγουν όρκο σε υποθέσεις που δεν έχουν συμφέρον η σχέση.

Προς τούτο η δικηγορική εταιρεία Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ και οι Δικηγόροι της θα προχωρήσουν σε εγγραφή στο σχετικό μητρώο για σκοπούς επαγωγής όρκου.

Τι απαιτείται:

  • Έλεγχος ταυτότητας

Θα πρέπει να ελέγχεται η ταυτότητα του προσώπου που προβαίνει στην Ένορκη Δήλωση.

  • Να επιβεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει διαβάσει το περιεχόμενο της Ένορκης Δήλωσης.
  • Να ερωτάται αν το πρόσωπο έχει αντιληφθεί το περιεχόμενο της Ένορκης Δήλωσης.
  • Προβαίνει σε επαγωγή του όρκου ή τις διαβεβαίωσης.

Ποιο είναι το κόστος;

Το κόστος δεν έχει ακόμα καθοριστεί αλλά αναμένεται να υπάρχει για κάθε Ένορκη Δήλωση και για κάθε επιπρόσθετο Παράρτημα/Τεκμήριο.

Share this post