Έφεση υπ’ αριθμό 4/2018

Άκυρη και καταχρηστική η αρξάμενη εκ μέρους πιστωτικού ιδρύματος διαδικασία  πώλησης ενυπόθηκου ακίνητου δια δημοσίου πλειστηριασμού στην περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης προγενέστερα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας με απόφασή του ημερομηνίας 13/3/2018 στην Αίτηση – Έφεση υπ’ αριθμό 4/2018 ακύρωσε και παραμέρισε τη διαδικασία που ενεργοποίησε Πιστωτικό Ίδρυμα για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου διά δημοσίου πλειστηριασμού δυνάμει των προνοιών του Μέρους VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου του 1965 (Ν.9/65) ως τροποποιήθηκε με το Ν.139(Ι)/15, καθώς και τις σχετικές Ειδοποιήσεις Τύπου «ΙΑ» και «ΙΒ» που αποστάληκαν στους Αιτητές.

Ειδικότερα, με Αίτηση – Έφεση που καταχωρήθηκε από το Δικηγορικό μας γραφείο εκ μέρους των πελατών μας, προβλήθηκε ως κύριος λόγος ακύρωσης  και παραμερισμού της σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου, ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα δε νομιμοποιείτο να προωθεί τη διαδικασία αυτή, εφόσον προηγουμένως στα πλαίσια πολιτικής αγωγής εξασφάλισε υπέρ του και εναντίον των Αιτητών τελεσίδικη απόφαση για οφειλόμενο χρέος που μεταξύ άλλων διέτασσε και την πώληση του επίδικου ενυπόθηκου ακινήτου.

Το σεβαστό Δικαστήριο αποδεχόμενο την επιχειρηματολογία μας επί του πιο πάνω λόγου ακύρωσης έκρινε ότι η Αίτηση – Έφεση έπρεπε να πετύχει και σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

 «οι ειδοποιήσεις τύπου «Ι» και «Θ» με τις οποίες άρχεται η διαδικασία της δια δημοσίου πλειστηριασμού πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου από Πιστωτικό Ίδρυμα παρουσιάζονται σε περίπτωση έκδοσης προγενέστερα δικαστικής απόφασης και διατάγματος εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου ανορθόδοξες και προσλαμβάνουν καταχρηστική μορφή αφού επιδιώκεται με δύο παράλληλες διαδικασίες ο ίδιος σκοπός, δηλαδή η πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου προς ικανοποίηση του οφειλόμενου χρέους»

Την ως άνω Αίτηση – Έφεση χειρίστηκαν οι Δικηγόροι του Γραφείου μας Γιώργος Χριστοφίδης και Πέτρος Θεοφίλου.

 

Share this post