Ο Αιτητής με την παρέλευση 8 ετών από την εκ συμφώνου απόφαση με την οποία διευθετήθηκε  εργατική διαφορά ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας με τους καθ’ ων η αίτηση, καταχώρησε αίτηση με την οποία ζητούσε όπως διορθωθεί η εκ συμφώνου απόφαση. Ειδικότερα, ζητούσε όπως διορθωθεί το λεκτικό της απόφασης σύμφωνα με το οποίο η δικαστής απέρριψε τις αξιώσεις που ζήτησε η δικηγόρος του να αποσύρει στα πλαίσια διευθέτησης της υπόθεσης.

Η αίτηση αντίκρυσε την ένσταση των καθ’ ων η αίτηση οι οποίοι μεταξύ άλλων προέβαλαν ως λόγο ένστασης ότι η αίτηση δεν στηρίζεται στην ορθή νομική βάση. Ήταν η θέση των καθ’ ων η αίτηση ότι η ορθή νομική βάση ευρίσκεται στους περί Εργατικών Διαφορών Κανονισμών 1/1991 και όχι στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας.

Ο Δικαστής του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας υιοθέτησε τη θέση των καθ’ ων  η αίτηση και απέρριψε την αίτηση με την αιτιολογία ότι δεν στηριζόταν σε ορθή νομική βάση, γεγονός το οποίο αποτελούσε ουσιαστική παράλειψη η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί με την επίκληση της Δ.64 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. >>Οι δικηγόροι που χειρίστηκαν την υπόθεση εκ μέρους του γραφείου μας είναι ο κ. Κυριάκος Ορφανίδης και ο κ. Γιώργος Χριστοφίδης.

Δείτε το κείμενο της Απόφασης εδώ:

Διόρθωση Απόφασης

Share this post